PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

18/07/2018

 PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Vyhrajte designovou cestovní tašku na víkend Volvo x 3.1 Phillip Lim“ 

POŘADATEL SOUTĚŽE 

New Look Media s.r.o, Křížová 2598/4, Praha 5, Česká republika, IČO: 06162894, (dále jen „Pořadatel). 

NÁZEV SOUTĚŽE 

„Vyhrajte designovou cestovní tašku na víkend Volvo x 3.1 Phillip Lim“ 

(dále jen „Soutěž) 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá online na webu dolcevita.cz (dále jen „Místo konání Soutěže) v období od 3.12. 2021 00:00:00 hod. do 22. 12. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže). 

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící). 

Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním elektronickou formou. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže. 

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době jejího konání. 

2. ZAPOJENÍ SE DO SOUTĚŽE 

Soutěžícím se může stát každý, kdo odešle soutěžní formulář na doméně https://www.dolcevita.cz/cestovani/vyhrajte-designovou-cestovni-tasku-na-vikend-volvo-x-3-1-phillip-lim/. Registrace do soutěže probíhá automaticky po odeslání soutěžní formuláře na webové adrese zmíněné výše. Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen případnou výhru převzít, činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit. 

V případě nedodržení pravidel účasti v Soutěži na místo výherce poté nastupuje náhradní výherce, tento postup bude opakován maximálně jednou. Pokud tímto postupem nedojde k určení výherce v Soutěži, výhra propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

3. VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ 

3.1. VÝHRA 

Výhrou v Soutěži jsou cestovní taška na víkend Volvo x 3.1 Phillip Lim (dále jako „Výhra). 

V případě výhry je o tomto Soutěžící do 2 dnů od určení Výherců a to nejpozději 7 dní od skončení Doby konání soutěže prostřednictvím telefonního čísla resp. emailu uvedeného při zadání objednávky. Součástí kontaktu bude i výzva k doručení kompletních kontaktních údajů Soutěžícího (jméno, příjmení, adresa: ulice, č. p., město/obec, PSČ, na kterou má být doručena Výhra), v případě osob mladších 18ti let i žádost o souhlas zákonného zástupce. 

– Výherce bude telefonicky kontaktován maximálně třikrát během tří různých pracovních dnů, pokud nebude ani v jednom případě zastižen, připadne nárok na tuto výhru náhradnímu výherci. Při kontaktu pomocí emailové musí Výherce pro nárokování výhry dodat kompletní kontaktní údaje, případně včetně souhlasu zákonného zástupce do sedmi dnů od odeslání žádosti Organizátora. 

Výhra bude potvrzenému výherci zaslána na uvedenou adresu, a to nejpozději do 8 týdnů od skončení Soutěže. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel. 

– Každý jednotlivý Soutěžící může za celou Dobu konání Soutěže získat pouze 1 ks Výhry. 

3.2. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ 

Výherce (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) bude určen na základě slosování všech zadaných objednávek. Toto losování proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od skončení soutěže. 

Soutěž má pouze 1 výherce.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY 

Soutěžící odevzdáním soutěžní karty dává svůj výslovný souhlas s využitím zadaného telefonního čísla resp. emailové adresy ke kontaktování za účelem oznámení výhry Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, a využitím sdělených kontaktních údajů výherců a to pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže. Soutěžící zároveň souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@foxhunter.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru. 

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město/obec bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací služeb Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 

5. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Vícenásobná účast v Soutěži není ze své podstaty možná. 

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

Každý Soutěžící může získat maximálně 1 ks Výhry v Soutěži. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet výher v Soutěži, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher zejména v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. 

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za nedoručení výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 30 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího leží důkazní břemeno na Soutěžícím. 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. 

Úplné znění pravidel je k dispozici u promotýmu v místě konání soutěže. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@dolcevita.cz. 

V Praze dne, 1. 12. 2021 

Le Grill

Aktuální číslo

Předplatné