PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

18/07/2018

Pravidla soutěží časopisů společností MAFRA Print, a.s., uspořádaných v souladu se zákonem č. 63/1999 Sb.

I. Obecná ustanovení 
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je MAFRA Print, a.s. (dále jen „Organizátor“). Adresa pro doručování soutěžních zásilek je Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, SMS číslo nebo html formulář dle zadání soutěže. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území EU starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního dotazníku na příslušném webu, e-mailem, poštou nebo odpovědí formou SMS na určenou adresu (dále jen „kupon“) se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad její pravidla.

II. Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní následující podmínky a dodrží postup soutěžícího při soutěži: – připojit se na udanou internetovou adresu; – vyplnit kontaktní údaje ve formuláři; – odpovědět na soutěžní otázku nebo, je-li uvedeno v zadání, nahrát soutěžní příspěvek (dílo, fotografii) – odeslat vyplněný formulář a odpověď pomocí příslušného tlačítka na internetové stránce soutěže, – případně odeslat kontaktní údaje a odpověď poštou, SMS nebo e-mailem na adresu redakce nebo telefonní číslo, pokud je tato možnost uvedena u příslušné soutěže v časopise. V případě internetových anket lze z důvodu vyváženosti soutěže hlasovat pouze jednou z daného prohlížeče. Posledním termínem možným pro zaslání odpovědi do soutěže se rozumí u: – týdeníku šestý den ode dne zveřejnění soutěže; – měsíčníku třicátý den ode dne zveřejnění soutěže; – dvouměsíčníku šedesátý den ode dne zveřejnění soutěže, – internetové třicátý den ode dne zveřejnění, není-li určeno v zadání jinak.

Vyhodnocení soutěže proběhne během následujících třiceti dnů po ukončení soutěže. V případě kreativního zadání soutěže jsou zaslané soutěžní příspěvky posuzovány odbornou porotou složenou z nejméně tří členů marketingového oddělení Organizátora.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit ze soutěže soutěžní dílo, jehož autorem není soutěžící, který jej do soutěže vložil, případně které obsahuje vulgarismy nebo jehož obsah zjevně neodpovídá zadání pro soutěžní díla dle pravidel příslušné soutěže, popř. jehož obsah je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy Organizátora a s ním spolupracujících subjektů.
Zasláním soutěžního díla do soutěže účastník uděluje Organizátorovi nevýhradní souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn soutěžní dílo (včetně všech jeho jednotlivých částí) využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Organizátora, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje zejména neomezený rozsah územní, množstevní a časový) a všemi v úvahu připadajícími způsoby užití. Organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní dílo pro své potřeby a takto upravené soutěžní dílo dále ve výše uvedeném rozsahu užít. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže. Organizátor je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže, že soutěžící není autorem soutěžního díla (ani nezískal od autora odpovídající svolení), odpovídá účastník v plném rozsahu za veškeré škody či jiné újmy vzniklé v této souvislosti Organizátorovi a zavazuje se tyto škody či jiné újmy neprodleně v plném rozsahu uhradit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za prodlevu či technické problémy spojené s doručením soutěžních kuponů či formulářů na adresu určenou k doručení.

III. Ceny
Ceny výhercům věnuje společnost uvedená v upoutávce soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné. Ceny jsou předávány formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty. Ve výjimečných případech osobně. V tomto případě po předchozí e-mailové či telefonické výzvě. V případě, že se cena vrátí zpět do sídla Organizátora jako nevyzvednutá či nepřevzatá, a to z jakýchkoliv důvodů, a výherce nepožádá o její opětovné zaslání do šedesáti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru propadá.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v časopisech vydávaných Organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy. Každá osoba, která vyplní kupon Organizátoru soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby Organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných Organizátorem soutěže.

Jména výherců jsou po skončení soutěže uveřejněna (ve formě: jméno, příjmení a město) na internetových stránkách, kde byla soutěž zveřejněna, nebo na internetových stránkách časopisu, ve kterém byla soutěž zveřejněna, a to nejpozději do třiceti pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.

Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z paragrafů 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

Aktuální číslo

Předplatné